Choose your codepage:

win koi alt mac


:

 - !

,


( )

!

E-Mail


   Aport Ranker  


 

 - ! -
-


PINYIN


A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
ai  an  ang  ao 
ba  bai  ban  bang  bao 
  bei  ben  beng   
bi    bian    biao 
  bie  bin  bing  bo 
bu         
ca  cai  can  cang  cao 
ce    cen  ceng   
cha  chai  chan  chang  chao 
che    chen  cheng   
chi      chong  chou 
chua  chuai  chuan  chuang   
chu  chui  chun    chuo 
ci      cong  cou 
cu    cuan     
  cui  cun    cuo 
da  dai  dan  dang  dao 
de  dei  den  deng   
di    dian    diao 
  die    ding  diu 
      dong  dou 
du    duan     
  dui  dun    duo 
ei  en    er 
fa    fan  fang  fo 
  fei  fen  feng  fou 
fu         
ga  gai  gan  gang  gao 
ge  gei  gen  geng   
      gong  gou 
gua  guai  guan  guang  gu 
  gui  gun    guo 
ha  hai  han  hang  hao 
he  hei  hen  heng   
      hong  hou 
hua  huai  huan  huang  hu 
  hui  hun    huo 
ji  jia  jian  jiang  jiao 
  jie  jin  jing   
    jun  jiong  jiu 
  jue  juan    ju 
ka  kai  kan  kang  kao 
ke    ken  keng   
      kong  kou 
kua  kuai  kuan  kuang  ku 
  kui  kun    kuo 
la  lai  lan  lang  lao 
le  lei    leng   
li  lia  lian  liang  liao 
  lie  lin  ling  liu 
      long  lou 
lü  lüe  luan    lu 
    lun    luo 
ma  mai  man  mang  mao 
  mei  men  meng   
mi    min  ming  miu 
  mie  mian    miao 
mo  mou      mu 
na  nai  nan  nang  nao 
ne  nei  nen  neng   
ni    nin  ning  niu 
  nie  nian  niang  niao 
nu      nong  nou 
nüe  nü  nuan    nuo 
      ou 
pa  pai  pan  pang  pao 
  pei  pen  peng   
pi    pin  ping   
  pie  pian    piao 
po        pou 
        pu 
qi  qia  qian  qiang  qiao 
  qie  qin  qing  qiu 
qu  que  qun  qiong   
    quan     
    ran  rang  rao 
re    ren  reng   
ri    ruan  rong  rou 
ru  rui  run    ruo 
sa  sai  san  sang  sao 
se    sen  seng   
sha  shai  shan  shang  shao 
she  shei  shen  sheng   
shua  shuai  shuan  shuang  shu 
shi  shui  shun    shuo 
si  sui  sun  song  suo 
    suan    sou 
        su 
        shou 
ta  tai  tan  tang  tao 
te      teng   
ti  tie  tian  ting  tiao 
tu  tui  tun  tong  tou 
    tuan    tuo 
wa  wai  wan  wang   
wo  wei  wen  weng  wu 
xi  xia  xian  xiang  xiao 
  xie  xin  xing  xiu 
xu    xun  xiong   
  xue  xuan     
ya    yan  yang  yao 
yi  ye  yin  ying  yo 
  yue  yun  yong  you 
yu    yuan     
za  zai  zan  zang  zao 
ze  zei  zen  zeng   
zha  zhai  zhan  zhang  zhao 
zhe  zhei  zhen  zheng   
zhu  zhui  zhun  zhong  zhuo 
zu  zui  zun  zong  zuo 
zhua  zhuai  zhuan  zhuang   
zi    zuan    zou 
zhi        zhou 
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

«- », (, « » 1992).

 - ! -
-:

© 

 - " ". , .

: , , .